Terms and conditions

If you have any questions regarding any of our terms and conditions, please email us at shop@trailrunner.se .

1. Purchase

An agreement of a purchase is made when Swedish Trail Running has confirmed the order with an order confirmation. An order confirmation will be sent to your email within 24 hours after the order is received by the Swedish Trail Running HB. If the delivery time is altered, the customer will be notified as soon as possible. You have the right to cancel the purchase at no charge until the item is sent. Swedish Trail Running HB has the ownership of all products and withdrawal rights until the customer has made full payment. In order to make an order the customer has to be 18 years old and Swedish Trail Running HB must be able to determine the customer’s residential address.

2. Prices

Prices include VAT 25% for orders within the EU. When the order is confirmed, prices can only be changed by circumstances out of Swedish Trail Running HB’s control. For instance, significantly changing commodity prices, currency fluctuations or change in VAT. No handling charges are added. If the price changes the customer is entitled to cancel the purchase at no charge.

3. Shipping

Free shipping within Sweden if the purchase amount exceeds 200 SEK. Shipping will be added by 20 SEK when the purchase price is 200 SEK or below. Shipping to other countries than Sweden will be paid by the customer. For international deliveries please see below under term nr. 6.

4. Payment options and terms

Direct Payment through Payson. Payson cooperate with Visa, MasterCard, Swedbank, Handelsbanken, SEB and Nordea. Or by invoice with 15 days as term of payment. Alternatively, cash payment in physical trading. Read more about our payment solutions below under term 15

5. Deliveries

Goods in stock are normally shipped the same day if the order is made before 16.00 and at the latest within 1-3 days. In cases where a product must be ordered from the supplier, delivery time may be up to eight weeks. We reserve the right that all stock items will be sold out before we have the chance to update the website. The customer always has the right to cancel the purchase at no cost if the item isn’t in stock.

6. International deliveries

When deliveries to other countries than Sweden a consensus is made between the customer and Swedish Trail Running regarding freight costs. This contact is made before the purchase is made by sending your request by email to shop@trailrunner.se

7. Delivery Delays

Sometimes our shipping is delayed beyond our control. For example when a supplier cannot meet the delivery obligations to us. If this happens, we disclaim liability to the customer for the loss, which the delay causes. You can trust that we will always notify you if delivery is delayed. The customer always has the right to cancel the purchase at no charge if the delivery is delay.

8. Transport risk

Swedish Trail Running HB is responsible for transportation to our customers. You as a customer is responsible for the transport back to us if an item is returned.

9. Damaged goods

When the goods are delivered, it is important that you check that the goods are not damaged. If the product is damaged or faulty in any way please contact us as soon as possible via e-mail at shop@trailrunner.se

10. Return Policy

According to the Swedish law the customers have the right to cancel a purchase within 14 days after you received the product and without specific reasons. The Right of withdrawal / Open purchase or exchange, the customer pays for shipping expenses. This right applies only if the packaging is unbroken. If you have any questions about withdrawal or complaint you can contact us and we will respond to your questions. We answer all email questions within 72 hours.

11. Complaints

If you wish to return a damaged product, please contact us by email for further instructions. Please notify us at any time by email to shop@trailrunner.se before sending anything back. Remember, you are responsible for the shipping back to us.

12. Repayments

Repayments are made to the same card account that was used for the purchase. The refund is made as soon as possible from that we have received and accepted your return. However, always within 30 days.

13. Reservations

We reserve the right to make changes in prices due to large price deviations from our suppliers, typos or other errors that are beyond our control. Read more about exceptions in the Force Majeure below.

14. Protection of personal data

At the moment that you complete the registration and order procedure you agree that we store and use your information in our business to complete and provide the service that you expect from us. According to the PDA (Personal Data Act) you are entitled to receive the information we have stored on you and if you think it is incorrect or irrelevant, you can request correction or deletion from our customer database. If so, contact our customer service at shop@trailrunner.se. We also declare that we will not sell or transfer any personal information.

15. Payment Solutions Banking and credit cards

We use Payson as a payment solution. Payson is PCI-certified by Trustwave which is an international organization for safe e-trading. Please see their website for furher information. www.payson.se

16. Force Majeure

In the event of war, natural disasters, strikes, government decisions and similar events beyond our control which is not reasonably foreseeable, and that affects the contractual agreements and commitments on our part, which means we can not keep that agreement / pledge, shall constitute that we are released from our obligations to fulfill the contract.

Villkor

Är det något du undrar över gällande våra villkor når du oss enklast via e-post till shop@trailrunner.se .

1. Köp

Vid beställning träffas avtal om köp först när Swedish Trail Running HB bekräftat beställningen genom en orderbekräftelse. En orderbekräftelse skickas till din mail senast 24 timmar efter att beställning mottagits av Swedish Trail Running HB. Om leveranstiden ändras i beställningen kommer kunden att meddelas detta snarast möjligt. Du har alltid rätt att häva köpet utan kostnad fram till att varan är skickad. Swedish Trail Running HB har ägande och återtaganderätt till samtliga produkter tills dess att fullständig betalning har erlagts från kund. För att handla hos oss måste du vara 18 år och Swedish Trail Running HB måste kunna fastställa kundens bostadsadress.

2. Pris

I priserna ingår moms med 25 % för beställningar inom EU. Vid bekräftad beställning, kan priserna endast ändras av omständigheter som Swedish Trail Running HB inte råder över. Till exempel väsentligt ändrade råvarupriser, valutaförändringar eller ändrad moms. Inga expeditionskostnader tillkommer. Skulle priset ändras har kunden rätt att utan kostnad häva köpet.

3. Frakt

Fraktfritt inom Sverige om köpesumman är 200 SEK eller över. Frakt tillkommer med 20 SEK när köpesumman understiger 200 SEK.

4. Betalningsalternativ/betalningsvillkor

Direktbetalning via Payson. Payson sammarbetar med Visa, Mastercard och Swedbank, Handelsbanken, SEB och Nordea. Faktura 15 dagar. Kontant betalning vid fysisk handel. Läs mer våra betalningslösningar under punkt 15.

 5. Leveranser

Varor som finns i lager skickas normalt samma dag om beställningen görs före klockan 16.00 dock senast inom 1-3 dagar. 
I de fall en vara måste beställas från leverantör kan leveranstiden vara upp till åtta veckor. Vi reserverar oss för att samtliga lagervaror blir slutsålda innan vi hinner uppdatera hemsidan. Kunden har alltid rätt att häva köp utan kostnad om inte varan finns i lager.

6. Internationella leveranser

Vid leveranser till annat land än Sverige görs en överenskommelse av fraktkostnaden mellan dig som köpare och Swedish Trail Running. Detta görs innan köpet genomförs via mail till shop@trailrunner.se

7. Leveransförseningar

Ibland uppstår leveransförseningar utom vår kontroll. Det kan t.ex. ske då en leverantör inte kan fullfölja sina leveransförpliktelser mot oss. Om det inträffar frånsäger vi oss ersättningsansvar till kunden för den skada som förseningen åstadkommit. Du kan lita på att vi alltid meddelar dig om leveranser drar ut på tiden. Du har som kund alltid rätt att häva köpet utan kostnad vid leveransförsening.

8. Transportrisken

Swedish Trail Running HB ansvarar för transport till dig som kund. Du som kund ansvarar för transporten vid eventuell retur till oss.

9. Skadade varor

När varorna levereras är det viktigt att du kontrollerar så att varorna inte är skadade. Är varan skadan eller felaktig kontakta oss så snart som möjligt via e-post shop@trailrunner.se

10. Ångerrätt och Öppet köp


Enligt distansavtalslagen har du som kund rätt att ångra ditt köp inom 14 dagar efter det att du har tagit emot varan och utan speciell anledning.  Vid utnyttjande av Ångerrätt/Öppet köp eller byte betalar kunden frakten. Ångerrätten gäller endast om förpackningen är obruten. Om du har några frågor kring ångerrätt, reklamation så kan du kontakta oss så svarar vi på dina frågor. Vi svarar på alla mailfrågor inom 72 timmar.

11. Reklamationer

Om du vill reklamera en skadad eller felaktig produkt ber vi dig kontakta oss via e-post för vidare instruktioner. Meddela oss helst via e-post shop@trailrunner.se innan du skickar tillbaka något. Kom ihåg att du ansvarar för frakten till oss. 

Vid en eventuell tvist följer vi alltid ARN:s rekommendationer.

12. Återbetalningar

Återbetalningar sker till samma kortkonto som betalningen vid köpet gjordes med. Återbetalningen sker snarast möjligt från att vi har mottagit och godkänt din retur. Dock alltid inom 30 dagar.

13. Reservationer

Vi reserverar oss för ändringar i priser till följd av stora prisavvikelser från våra leverantörer, felskrivningar eller andra fel som ligger utanför vår kontroll. Läs mer om oförutsedda händelser under Force Majeur nedan.

14. Skydd av personuppgifter

I samband med registrering och beställning godkänner du att vi lagrar och använder dina uppgifter i vår verksamhet för att fullfölja och tillhandahålla den service som du förväntar dig av oss. Enligt PUL (personuppgiftslagen) har du rätt att få den information som vi har registrerat på dig och om du anser den vara felaktig eller irrelevant kan du begära rättelse eller borttagning ur vårt kundregister. Kontakta i så fall vår kundservice shop@trailrunner.se. Vi försäkrar även att vi inte kommer sälja eller överlåta några personuppgifter.

15. Våra betalningslösningar

Betalning sker enkelt och säkert med Payson. Även om du inte har ett Paysonkonto sedan tidigare kan du snabbt göra transaktionen via Payson. Payson samarbetar med VISA, MasterCard samt alla svenska banker som erbjuder direktbetalningar, Swedbank, Handelsbanken, SEB och Nordea.
Payson håller höga säkerhetskrav och är PCI-certifierade av Trustwave som är en internationell organisation för säker e-handel. All trafik krypteras genom SSL 128 bitar och alla kortöverföringar bygger på bankernas så kallade 3D-secure teknik.
Payson startade 2004 i Sverige och över en miljon personer har använt Payson som är en välkänd betallösning på internet.
 Läs mer om Payson här: www.payson.se

16.
 Force Majeur

I händelse av krig, naturkatastrof, stridsåtgärder på arbetsmarknaden, myndighets beslut och jämförbara händelser utanför vår kontroll vilka ej skäligen kunnat förutses, och påverkar ingångna avtal samt utfästelser från vår sida, som gör att vi ej kan hålla nämnda avtal/utfästelse, skall utgöra grund till att vi befrias från våra förpliktelser att fullgöra nämnda avtal.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *